Biểu mẫu - Quy trình ISO
08/09/2006     Lớn hơn / Nhỏ hơn
DANH SÁCH BIỂU MẪU, QUY TRÌNH ISO

Nội dung đang được cập nhật

Ban ISO

STT

Tên tài liệu

Ký mã hiệu

Cá nhân, đơn vị biên soạn

Người phê duyệt

1 Sổ tay Chất lượng Công ty Điện lực Phú Yên STCL/PCPY-ISO Phan Thành Nhân Trần Văn Khoa
Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng CSCL-MTCL/PCPY-ISO Phan Thành Nhân Trần Văn Khoa
Quy trình kiểm soát công việc, sản phẩm không phù hợp QT.02/PCPY-ISO Trần Văn Khoa
Quy trình khắc phục phòng ngừa QT.04/PCPY-ISO Trần Văn Khoa
Quy trình đánh giá nội bộ QT.05/PCPY-ISO Trần Văn Khoa
Quy trình thu thập & phân tích dữ liệu QT.03/PCPY-ISO Trần Văn Khoa
Quy trình kiểm soát Tài liệu QT.01/PCPY-ISO Trần Văn Khoa

VĂN PHÒNG

STT

Tên tài liệu

Ký mã hiệu

Cá nhân, đơn vị biên soạn

Người phê duyệt

Quy chế chấm điểm thi đua tháng các đơn vị trực thuộc Công ty QC-08/PYPC-VP Phan Thành Nhân Trần Văn Khoa
Lê Hữu Tài
Quy trình quản lý sử dụng hạ tầng cơ sở, điện, nước, công cụ hành chính, lễ tân, tiếp khách QT.06/PYPC-VP Phan Thành Nhân Trần Văn Khoa
Quy trình kiểm soát hồ sơ QT.02/PCPY-TC&NS Trần Văn Khoa

Tổ Chức và Nhân Sự

STT

Tên tài liệu

Ký mã hiệu

Cá nhân, đơn vị biên soạn

Người phê duyệt

Quy trình đào tạo và phát triển nhân lực trong Công ty ĐLPY QT-07/PCPY-TC&NS Nguyễn Hữu Duyên Trần Văn Khoa
Quy chế về công tác cán bộ trong Công ty ĐLPY QC-05/PCPY-TC&NS Nguyễn Hữu Duyên Trần Văn Khoa
Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ làm việc giữa các đơn vị trực thuộc Điện lực Phú Yên QĐ.09/PCPY-TC&NS Nguyễn Ngọc Quỳnh Thoa Trần Văn Khoa
Quy chế bổ nhiệm cán bộ trong Công ty ĐLPY QC-11/PCPY-TC&NS Nguyễn Hữu Duyên,
Nguyễn Ngọc Quỳnh Thoa
Trần Văn Khoa
Quy định về tiêu chuẩn chức danh công vi ệc QĐ-10/PCPY-TC&NS Nguyễn Hữu Duyên,
Nguyễn Ngọc Quỳnh Thoa
Trần Văn Khoa
Quy chế trả lương sản xuất kinh doanh điện QC12/PCPY-TC&NS Huỳnh Văn Nhựt Trần văn Khoa
Mục tiêu chất lượng của Phòng TC&NS QĐ.03/PCPY-TC&NS Lê Văn Tuấn Lê Minh Trung
Quy định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm quyền hạn CBCNV Phòng TC&NS QĐ.03/PCPY-TC&NS Lê Văn Tuấn Lê Minh Trung
Quy định mối quan hệ phối hợp các đơn vị trong Công ty ĐLPY QĐ.04/PCPY-TC&NS Trần Văn Khoa
Quy chế thực hiện dân chủ trong Công ty ĐLPY QĐ-519/PCPY-TC&NS Trần Văn Khoa
Lê Hữu Tài
Quy định về công tác xây dựng, Ban hành văn bản và công tác văn thư lưu trữ tại Công ty Điện lực Phú Yên. QĐ-369/PCPY-TC&NS Trần Văn Khoa

Kế Hoạch

STT

Tên tài liệu

Ký mã hiệu

Cá nhân, đơn vị biên soạn

Người phê duyệt

Quy trình giao kế hoạch sản xuất kinh doanh QT.04/PCPY-KH Bùi Ngọc Hùng Trần Văn Khoa
Quy trình cung ứng sản phẩm dịch vụ liên quan đến điện QT.06/PCPY-KH Ngô Thị Bích Liên Trần Văn Khoa
Quy trình quản lý công tác sữa chữa lớn tài sản cố định QĐ.01/PCPY-KH Dương Văn Đoan Trần Văn Khoa
Quy trình quản lý sữa chữa thường xuyên QT.03/PCPY-KH Ngô Thị Bích Liên Trần Văn Khoa

Kỹ Thuật

STT

Tên tài liệu

Ký mã hiệu

Cá nhân, đơn vị biên soạn

Người phê duyệt

Quy trình quản lý sử dụng thiết bị thử nghiệm và dụng cụ đo QT-02/PCPY/P4 Đặng Đắc Thành Lê Minh Trung
Quy trình kiểm soát thiêt kế QT.04/PCPY-KT Phan Bình Văn Trần Văn Khoa
Quy trình nghiệm thu kỹ thuật đối với các công trình lưới điện xây dựng mới QT.05/PCPY-KT Phạm Thái Bình Lê Minh Trung
Quy trình phân cấp quản lý kỹ thuật hệ thống lưới điện QĐ.01/PCPY-KT Phan Bình Văn Lê Minh Trung

Tài Chính - Kế Toán

STT

Tên tài liệu

Ký mã hiệu

Cá nhân, đơn vị biên soạn

Người phê duyệt

Quy định sử dụng tiền tạm ứng QĐ.01/PCPY-TCKT Nguyễn Thị Mai Hoa Trần Văn Khoa
Quy trình quyết toán và thanh toán vốn các công trình đầu tư xây dựng cơ bản QT-01/PCPY-TCKT Trần Thị Kiều Trang Trần Văn Khoa

Vật Tư

STT

Tên tài liệu

Ký mã hiệu

Cá nhân, đơn vị biên soạn

Người phê duyệt

Quy định quản lý và hạch toán vật tư trong Điện lực Phú Yên QĐ.01/PCPY-VT+TCKT Nguyễn Phúc Vũ
Vũ Thị Nhung
Trần Văn Khoa
Quy trình quản lý xe ô tô - Công ty ĐLPY QT-04/PCPY-VT Hoàng Vũ Chương Lê Minh Trung

Quản Lý Xây Dựng

STT

Tên tài liệu

Ký mã hiệu

Cá nhân, đơn vị biên soạn

Người phê duyệt

Quy trình giám sát thi công xây dựng QT.02/PCPY-ĐTXD Phạm Thị Tuyết Trần Văn Khoa
Quy trình quản lý dự án đầu tư và xây dựng QT.01/PCPY-ĐTXD Phạm Thị Tuyết Trần Văn Khoa

Phòng Kinh Doanh

STT

Tên tài liệu

Ký mã hiệu

Cá nhân, đơn vị biên soạn

Người phê duyệt

Hướng dẫn quản lý và kinh doanh điện nông thôn HD-02/PCPY-KD Bùi Xuân Phụng Trần Văn Khoa
Quy trình phát triển phụ tải mới QT.02/PCPY-KD Võ Tấn Chung Trần Văn Khoa
Quy trình tiếp nhận lưới điện trung áp và lưới điện hạ áp QT.14/PCPY-KD Nguyễn Tài Khâm Trần Văn Khoa
Quy trình lập, cấp phát & quản lý sử dụng hóa đơn tiền điện QT.05/PCPY-KD Trần Thanh Xuân Trần Văn Khoa
Quy trình quản lý và theo dõi nợ tiền điện QT.06/PCPY-KD Trần Thanh Xuân Trần văn Khoa
Quy trình kiểm tra sử dụng điện, xử lý vi phạm sử dụng điện QT.07/PCPY-KD Nguyễn Đức Huế Trần Văn Khoa
Quy trình quản lý trang thiết bị tin học và hệ thống mạng máy tính QT.10/PCPY-P9 Nguyễn Đức Chánh
Nguyễn Đức Nghĩa
Trần Lương Quân
Trần Văn Khoa
Quy trình quản lý, phát triển phần mềm QT.11/PCPY-KD Nguyễn Đức Chánh
Nguyễn Đức Nghĩa
Trần Lương Quân
Trần Văn Khoa
Quy định quản lý và vận hành công tơ điện tử QĐ.01/PCPY Trần Xuân Cảnh Trần văn khoa
Quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin, giải quyết khiếu nại và đánh giá sự thỏa mãn khách hàng QT.08/PCPY-KD Trần Thanh Xuân Trần Văn Khoa
Quy định tiếp nhận bán lẽ điện QĐ.01/PCPY-KD Nguyễn Tài Khâm Trần Văn Khoa

Điều Độ

STT

Tên tài liệu

Ký mã hiệu

Cá nhân, đơn vị biên soạn

Người phê duyệt

Quy định quản lý công tác điều độ QĐ.01/PCPY-ĐĐ Lê Phú Hoàng Lê Minh Trung

An Toàn Bảo Hộ Lao Động

STT

Tên tài liệu

Ký mã hiệu

Cá nhân, đơn vị biên soạn

Người phê duyệt

Hướng dẫn kiểm tra và bảo quản trang bị ATLĐ-PCCC HD-01/PCPY-KTAT Lê Kim Hoàng Lê Minh Trung
Quy trình quản lý và thực hiện công tác bảo hộ lao động QT.01/PCPY-KTAT Lê Kim Hoàng Trần Văn Khoa

Thanh Tra Pháp Chế

STT

Tên tài liệu

Ký mã hiệu

Cá nhân, đơn vị biên soạn

Người phê duyệt

Quy chế của hội đồng hòa giải cơ sở của Công ty ĐLPY QĐ-07/PCPY-BVPC Lê Ngọc Điển Trần Văn Khoa

TT Viễn thông Điện lực

STT

Tên tài liệu

Ký mã hiệu

Cá nhân, đơn vị biên soạn

Người phê duyệt

Quy định kiểm soát đại lý phổ thông QĐ.01/PCPY-TTVT Nguyễn Thị Hồng Hoa Trần Văn Khoa

PX Cơ Điện

STT

Tên tài liệu

Ký mã hiệu

Cá nhân, đơn vị biên soạn

Người phê duyệt

Quy định tạm thời kiểm định công tơ điện tử QĐ01/PCPY-PXCĐ Lê Hồng Phúc Trần Văn Khoa
Quy trình tác nghiệp Phân Xưởng Cơ Điện QĐ.01/PCPY-PXCĐ Lê Hồng Phúc Trần Văn Khoa
Quy định phối hợp giữa các đơn vị thuộc Công ty trong công tác kiểm định đình kỳ công tơ điện tử QĐ.03/PCPY-VT-KD-PXCĐ Lê Hồng Phúc Trần Xuân Cảnh Hoàng VũChương TrầnVănKhoa

ĐL Tuy Hòa

STT

Tên tài liệu

Ký mã hiệu

Cá nhân, đơn vị biên soạn

Người phê duyệt

Quy định quản lý điều hành ĐL Tuy Hòa

QĐ.01/PCPY-TuH

Lê Sanh Hàn Trần Văn Khoa

 

Mục tiêu chất lượng của ĐL Tuy Hòa và biện pháp thực hiện giai đoạn 2008-2010

MTCL.02/PCPY-TuH

Lê Sanh Hàn

Trần Văn Khoa

 

.: Admin :.   
 Lịch tạm ngưng cấp điện
 Phụ tải và nguồn
 Thông tin giá điện
 TT qua ngân hàng
 Tra cứu tiền điện
 Tư vấn sử dụng điện
 Thư viện hình ảnh
 Video Clip
Phụ tải và huy động nguồn
Phụ tải và huy động nguồn: 23/06/2018
Phụ tải (MW) Pmax 126.7
Pmin 95.6
SL ngày (kWh) Angày 2,747,565
Alũy kế 57,249,057
Tình hình cung cấp điện