Tin Hoạt động
27/12/2010     Lớn hơn / Nhỏ hơn
CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ YÊN VỚI CÔNG TÁC GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG

Ảnh minh họa - Admin

Thực hiện Chương trình giảm tổn thất điện năng giai đoạn 2007 – 2010 của Tập đoàn Điện lực Việt nam và Chương trình giảm tổn thất điện năng giai đoạn 2007 – 2010 của Công ty Điện lực 3 (nay là Tổng Công ty Điện lực miền Trung), ngay từ đầu năm 2007 Điện lực Phú Yên (nay là Công ty Điện lực Phú Yên) đã thành lập Tổ Chủ nhiệm Chương trình giảm tỷ lệ điện dùng để truyền tải và phân phối (nay là ban chỉ đạo giảm tổn thất điện năng) và tổ công tác giúp việc cho ban chỉ đạo giảm tổn thất điện năng công ty. Ban chỉ đạo đã tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác giảm tổn thất điện năng, qua hội nghị đã đề ra chương trình giảm tổn thất điện năng giai đoạn 2007 – 2010 của Công ty Điện lực Phú yên.

Nhận thức rõ tổn thất điện năng là một trong những chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật quan trọng, tập thể CBCNV Công ty Điện lực Phú yên đã bám sát và nổ lực thực hiện chương trình giảm tổn thất điện năng giai đoạn 2007 – 2010 đã đề ra. Kết quả thực hiện năm sau luôn giảm so với năm trước và đạt kế hoạch của Tổng Công ty giao, cụ thể như sau:

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

Kế hoạch

Thực hiện

Kế hoạch

Thực hiện

Kế hoạch

Thực hiện

Kế hoạch

Thực hiện

6,5

6,43

6,2

5,97

5,6

5,56

5,3

5,2

Năm 2011, để đảm bảo chỉ tiêu tổn thất điện năng đạt 5,1% (giảm 0,1% so với năm 2010) trong khi tổn thất điện năng hiện nay của Công ty Điện lực Phú Yên đã ở mức thấp gần sát tổn thất kỹ thuật, Công ty Điện lực Phú Yên đã đề ra chương trình giảm tổn thất điện năng năm 2011 như sau:

1. Biện pháp tổ chức, kiểm tra, quản lý:

- Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tiểu ban chỉ đạo giảm TTĐN tại các đơn vị ngay từ đầu năm 2011, đảm bảo từng thành viên tiểu ban triển khai có hiệu quả công tác giảm TTĐN. Yêu cầu của mỗi tiểu ban là phải có biên bản họp phân tích và đề ra các biện pháp xử lý các số liệu bất thường theo từng tháng .

- Phòng Kỹ thuật, phòng Kinh doanh, phòng Điều độ Công ty sẽ phối hợp kiểm tra việc giao nhận điện năng hàng tháng giữa Công ty và các Điện lực, điện năng giao nhận giữa Công ty và Chi nhánh điện cao thế Phú Yên, kiểm soát chặt chẽ đảm bảo tính chính xác của các công tơ mua điện, công tơ xuất tuyến, công tơ ranh giới các khu vực.  

- Công ty sẽ thực hiện kiểm tra công tác quản lý kỹ thuật, quản lý kinh doanh 2 lần trong năm (tháng 4 và tháng 9) tại các Điện lực để chấn chỉnh kịp thời các mặt tồn tại, yếu kém trong quản lý kỹ thuật, quản lý kinh doanh làm ảnh hưởng đến hiệu quả giảm TTĐN tại đơn vị, chấm điểm công tác giảm TTĐN và kiểm tra việc thực hiện đúng các biện pháp đã đề ra để đạt mục tiêu giảm TTĐN của các đơn vị. Ngoài ra sẽ thực hiện kiểm tra bất thường chuyên sâu công tác giảm TTĐN, tập trung vào các đơn vị có chỉ tiêu TTĐN cao trong tháng, quý.

- Tổ công tác giảm TTĐN Công ty hàng tháng sẽ thống kê theo dõi chặt chẽ, chính xác khối lượng lưới điện hạ áp tiếp nhận từ năm 2008 đến thời điểm hiện tại,  tách riêng tổn thất hạ thế các khu vực tiếp nhận để phân tích hiệu quả giảm tổn thất sau khi thay công tơ khách hàng, cải tạo SCL, XDCB lưới điện.

- Theo dõi có chế tài thưởng phạt kịp thời hàng tháng, quý, năm tùy theo kết quả thực hiện của các đơn vị.

2. Các biện pháp kỹ thuật, quản lý vận hành để giảm TTĐN:

a. Công tác cải tạo SCL và XDCB lưới điện:

- Quản lý chặt tiến độ và chất lượng các công trình đầu tư xây dựng mới, đảm bảo tuân thủ theo đúng tiến độ đề ra. Đảm bảo hoàn thành đóng điện sớm các công trình đầu tư xây dựng lưới điện mới trong năm 2011 và các công trình bổ sung năm 2010, cụ thể một số công trình quan trọng như sau:

   + Hoàn thiện CQT lưới điện bổ sung năm 2010.

   + Hoàn thiện CQT lưới điện khu vực TP Tuy Hòa và Tây Hòa, tỉnh Phú Yên năm 2011.

   + Hoàn thiện CQT lưới điện khu vực TX Sông Cầu, huyện Sông Hinh, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên năm 2011.

   + Hoàn thiện CQT lưới điện khu vực huyện Đồng Xuân, huyện Đông Hòa và huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên năm 2011.

Ảnh minh họa - Admin

- Đối với lưới điện hạ áp tiếp nhận: Thực hiện công tác kiểm tra, thay thế công tơ hệ thống đo đếm đúng tiêu chuẩn ngay khi tiếp nhận, đẩy nhanh các phương án cải tạo SCL, XDCB lưới điện hạ thế tiếp nhận trong năm 2011 phù hợp, đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật về chiều dài (giảm bán kính cấp điện) và tiết diện đường dây, ưu tiên cho các khu vực lưới điện chất lượng kém. 

b. Triển khai thực hiện kế hoạch bù năm 2011:

- Công ty sẽ tính toán lại chương trình bù tối ưu công suất lưới điện trên PSS-ADEPT trong năm 2011 và lập kế hoạch bù trung hạ thế trên lưới điện theo chỉ đạo của Tổng Công ty để đảm bảo cos  tại thanh cái trung áp 22kV của các trạm biến áp 110kV đều đảm bảo ở mức 0,98. Thực hiện rà soát kiểm tra lại tình hình vận hành các tụ bù trung hạ áp, đánh giá hiệu quả giảm TTĐN các tụ bù hạ thế tự động tại các TBA công cộng ngành điện, TBA chuyên dùng khách hàng và 40 giàn tụ bù tự động đóng cắt theo thời gian vừa mới lắp đặt trong năm năm 2010. Điều chuyển tụ bù trung hạ thế trên lưới về vị trí thích hợp để tránh trường hợp quá bù, sửa chữa các tụ bù trung hạ áp, không để tình trạng bị hư hỏng kéo dài.

c. Công tác cân bằng pha và hoán chuyển MBA:

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch hoán chuyển MBA trên lưới do phòng kỹ thuật và các Điện lực phối hợp lập trong năm 2010. Ngay trong quý 1/2011, các Điện lực rà soát lại toàn bộ mức mang tải của MBA phân phối theo đúng thực tế và lập kế hoạch hoán chuyển trong quý 2/2011.

- Các Điện lực thực hiện triệt để việc cân bằng pha lưới điện hạ áp đảm bảo dòng trung tính MBA nhỏ hơn quy định, chú ý cân chỉnh dòng lệch pha các TBA vừa mới tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn, các TBA còn bán tổng cần gửi thông báo cân pha, yêu cầu khách hàng ký nhận và theo dõi việc xử lý của khách hàng.

- Rà soát phụ tải hạ thế các khu vực, cân pha hợp lý không để quá tải trên một pha, thay đổi tiết diện dây để đảm bảo sự tăng trưởng phụ tải, sang pha hoặc kéo thêm dây pha để phụ tải sản xuất công suất lớn (gây méo điện áp) không ảnh hưởng đến phụ tải sinh hoạt.

d. Đảm bảo kết lưới tối ưu và điện áp vận hành đúng qui định:

- Trực ca Điều độ Công ty thường xuyên theo dõi điện áp trên hệ thống lưới phân phối, điều chỉnh kịp thời để luôn đảm bảo tại thanh cái 22kV các TBA 110kV đạt từ 1,05  1,1 Uđm theo qui định, lưu ý các trường hợp cấp điện theo phương thức dự phòng qua các mạch vòng liên lạc có thể làm điện áp cuối nguồn không đảm bảo gây TTĐN. Các Điện lực rà soát điện áp cuối đường dây trung thế, đảm bảo điện áp tại phụ tải cuối nguồn bằng cách điều chỉnh nấc phân áp MBA phù hợp.

Ảnh minh họa - Admin

- Phòng Điều độ và Phòng kỹ thuật sẽ cập nhật phụ tải, tính toán lại phương thức vận hành kết lưới cơ bản khi có TBA 110kV Sơn Hòa đưa vào vận hành, khai thác các mạch vòng mới, đảm bảo cấp điện an toàn tin cậy theo phương thức dự phòng, cân đối công suất của các trạm nguồn và thực hiện tiết giảm công suất theo yêu cầu của Điều độ miền Trung. Kiểm soát công suất phản kháng trên toàn hệ thống, tránh quá bù giờ bình thường và giờ thấp điểm, yêu cầu các Điện lực rà soát và cắt tất cả các cụm bù trung hạ thế tại các khu Công nghiệp đang dừng sản xuất.

- Kiểm tra lại toàn bộ các điểm mở tối ưu trên lưới điện trung thế phù hợp với sự phát triển của phụ tải và khi có mặt của TBA 110kV Sơn Hòa, khi chuyển ĐZ 35kV XT372/E23 sang vận hành cấp điện áp 22kV và thu hồi TBA 35/22kV Sơn Hòa, xem xét khả năng thay đổi các điểm mở trong các chế độ (max, min…), hoàn thành trong quý I năm 2011. 

f. Các biện pháp khác:

Ảnh minh họa - Admin

- Tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật lưới điện trong việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật các công trình, quy định tiết diện tối thiểu các trục chính, nhánh rẽ, bán kính cung cấp điện tối đa của đường dây hạ thế, dung lượng các trạm phụ tải mới. Xét duyệt các nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị có các thông số kinh tế - kỹ thuật tiên tiến nhất để giảm TTĐN ở mức thấp, đảm bảo chất lượng vật tư, thiết bị trước khi đưa trên lưới.

- Ưu tiên cấp điện liên tục cho các phụ tải lớn, nhất là các phụ tải sản xuất để tranh thủ sản lượng điện thương phẩm công nghiệp và giảm TTĐN.

- Triệt để tận dụng thời gian cắt điện theo kế hoạch phục vụ công tác cải tạo lưới điện để kết hợp bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp các đường dây, TBA ... nhằm giảm thiểu thời gian cắt điện và sử dụng thời gian cắt điện có hiệu quả cao nhất.

- Nghiên cứu và thực hiện vận hành kinh tế MBA, bằng cách triển khai cho vận hành song song 2 MBA ở các TBA công suất lớn. Rà soát các phụ tải có công suất quá nhỏ đề nghị lắp công tơ trực tiếp tại TBA hoặc vận động khách hàng dùng nguồn điện hạ thế khu vực giảm tình trạng vận hành non tải các MBA hiện nay.

- Yêu cầu các Điện lực thực hiện nghiêm túc hệ thống quy trình vận hành và bảo dưỡng đường dây trung áp và trạm biến áp phân phối do EVN ban hành. Công tác kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp thực hiện đúng tần suất, đúng quy định, có lập biên bản, tổng hợp những tồn tại và xử lý kịp thời.

3. Các biện pháp kinh doanh để giảm TTĐN

a. Công tác ghi chữ điện, phân vùng tổn thất: 

- Củng cố công tác lập và thực hiện lịch ghi chỉ số công tơ hàng năm đúng theo quy trình kinh doanh điện năng và phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, đảm bảo sự cân đối giữa số ngày tính điện năng thương phẩm với số ngày tính điện năng thanh cái, đồng thời có tính đến biến động gây ra bởi các phụ tải lớn và biến động phụ tải khi chuyển mùa.

- Quản lý chặt chẽ chính xác việc ghi chữ công tơ mua điện, công tơ xuất tuyến, công tơ ranh giới các khu vực, công tơ TBA.

- Các TBA công cộng có tổn thất bất thường (tổn thất âm, >10%) trên 2 tháng liền kề phải được kiểm tra, phân tích, xử lý kịp thời. Bộ phận ghi chữ điện và bộ phận kỹ thuật các Điện lực phối hợp lập bản vẽ công tơ hạ thế từng trạm biến áp, hàng tháng kiểm tra thực tế phát sinh trên lưới để cập nhật chính xác.

- Thường xuyên phúc tra ghi chỉ số công tơ để đảm bảo không ghi độ, ghi lố. Kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ hệ thống đo đếm để kịp thời xử lý các khiếm khuyết của hệ thống đo đếm, nhằm tránh thất thoát điện năng.

b. Công tác kiểm tra sử dụng điện:

- Hàng tháng, bộ phận quản lý khách hành căn cứ vào tình hình biến động bất thường sản lượng dùng điện (biến động sản lượng so với sản lượng bình quân 3 tháng liền kề trên 20%), phối hợp với kỹ thuật các Điện lực tổ chức các lượt kiểm tra sử dụng điện tại các TBA chuyên dùng, các khách hàng (3 pha, 1 pha) đấu vào lưới công cộng đảm bảo không có tình trạng sai sót mạch đo ghi làm mất sản lượng qua công tơ. Tiếp tục lên lịch kiểm tra sử dụng điện hàng tháng đối với các hộ khách hàng lớn trên 500.000kWh/tháng và khách hàng tại các lưới điện hạ thế mới tiếp nhận bán lẻ.

Ảnh minh họa - Admin

c. Công tác củng cố hệ thống đo đếm:

- Hoàn thành tốt công tác kiểm định định kỳ hệ thống: công tơ, TU, TI đã đến hạn kiểm định bằng cách rà soát phân bổ hợp lý theo từng quý trong năm.

- Các Điện lực rà soát lại toàn bộ tỉ số biến của TI đang vận hành, không để xảy ra hiện tượng nhầm tỉ số TI khi nhập liệu trên CMIS hoặc TI vận hành non tải. Kiểm tra, kiểm soát đồ thị phụ tải và công suất sử dụng khách hàng nhằm thay thế kịp thời TI có tỉ số biến phù hợp với phụ tải (đặc biệt là đối với khách hàng hoạt động theo thời vụ). Nắm bắt thời gian hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và có phương án cấp điện hiệu quả.

- Hoàn thiện việc lắp đặt hệ thống đo đếm điện năng ranh giới phục vụ công tác điều hành và quản lý tổn thất điện năng trên lưới điện trung thế trong toàn Công ty. Trong năm 2011 sẽ lắp thêm 02 trạm đo ghi ranh giới trên XT472/E22 giữa Đông Hòa và Tuy Hòa và trên XT 478 giữa Sông Cầu và Tuy An 

- Đẩy mạnh công tác sửa chữa bảo dưỡng kịp thời các thùng kiểm tính xuống cấp, nguy cơ hỏng hóc thiết bị đo, đảm bảo 100% hệ thống đo đếm được niêm chì theo đúng quy định.

- Tiếp tục lắp đặt công tơ 03 giá nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng điện trong giờ thấp điểm và cải thiện biểu đồ phụ tải.

.: Nguyễn Thanh Duyên :.   
Các tin Tin Hoạt động khác:
Điện lực Sông Hinh: Phát huy truyền thống - Hoàn thành nhiện vụ SXKD năm 2010
Công ty Điện Lực Phú Yên hoàn thành tốt kế hoạch trang bị trang cụ KTAT-BHLĐ năm 2010
Bàn giao lưới điện nông thôn cho ngành điện: chậm và những vướng mắc
Công ty Điện lực Phú Yên tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 56 năm ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam
Điện lực Sơn Hòa tiếp nhận bán lẻ điện nông thôn sau một năm nhìn lại
Nhà điều hành sản xuất Công ty Điện lực Phú Yên
Công ty Điện lực Phú Yên: Sôi động phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật
Điện lực Tuy An: Khắc phục nhanh sự cố lưới điện do sạt lở đất
Đảng bộ PYPC được tặng bằng khen 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Phân xưởng cơ điện luôn phát huy sáng kiến
 Lịch tạm ngưng cấp điện
 Phụ tải và nguồn
 Thông tin giá điện
 TT qua ngân hàng
 Tra cứu tiền điện
 Tư vấn sử dụng điện
 Thư viện hình ảnh
 Video Clip
Phụ tải và huy động nguồn
Phụ tải và huy động nguồn: 19/04/2018
Phụ tải (MW) Pmax 126,1
Pmin 84,4
SL ngày (kWh) Angày 2,472,357
Alũy kế 44,072,046
Tình hình cung cấp điện