Hỗ trợ khách hàng ->  Biểu giá điện
  Giá bán điện năm 2011
Từ ngày 01.3.2011, giá điện sẽ được điều chỉnh theo biểu giá mới. Trang tin điện tử PC PHU YEN xin trích đăng biểu giá bán điện theo thông tư số 05/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 25/2/2011 quy định và hướng dẫn thực hiện về giá bán điện năm 2011
    
  Biểu giá điện năm 2010
Từ ngày 01.3.2010, giá điện sẽ được điều chỉnh theo biểu giá mới. Trang tin điện tử EVNCPC xin trích đăng biểu giá bán điện theo thông tư số 08/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 24/2/2009 quy định và hướng dẫn thực hiện về giá bán điện năm 2010.
    
  Thông tư 08/2010/TT-BCT ban hành ngày 24/2/2010 quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện
Căn cứ Thông báo số 50/TB-VPCP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Đề án giá điện năm 2010; Bộ Công Thương quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện như sau:
 
Download nội dung Thông tư
    
  Biểu giá điện năm 2009
Từ ngày 1.3.2009, giá điện năm 2009 được thực hiện theo Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 12 tháng 2 năm 2009 và Thông tư số 05/TT-BCT của Bộ Công thương về giá bán điện năm 2009 và hướng dẫn thực hiện, ban hành ngày 26 tháng 2 năm 2009.
    
  Thông tư quy định về giá bán điện năm 2009 và hướng dẫn thực hiện
Ngày 26 tháng 2 năm 2009 Bộ Công thương đã ban hành thông tư số 05/2009/TT-BCT quy định về giá bán điện năm 2009 và hướng dẫn thực hiện
 
Download nội dung tại đây
    
  Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010-2012 theo cơ chế thị trường
Ngày 12 tháng 2 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 21/2009/QĐ-TTg về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010-2012 theo cơ chế thị trường.
 
Download nội dung  tại đây
    
  Biểu giá điện áp dụng trước ngày 1.3.2009

Từ ngày 1.3.2009, giá điện năm 2009 được thực hiện theo Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 05/TT-BCT về giá bán điện năm 2009 và hướng dẫn thực hiện. Dưới dây là biểu giá điện áp dụng trước ngày 1.3.2009 để bạn đọc so sánh với biểu giá 2009 ( trong Thông tư 05 đăng tải tại website này).

    
Trang: 1 | [2]
 Lịch tạm ngưng cấp điện
 Phụ tải và nguồn
 Thông tin giá điện
 TT qua ngân hàng
 Tra cứu tiền điện
 Tư vấn sử dụng điện
 Thư viện hình ảnh
 Video Clip
Tin hoạt động
Quảng cáo